Fotoklubbens vedtægter

Halsnæs Fotoklubs vedtægter

§ 1. Klubbens navn Klubbens navn er Halsnæs Fotoklub. Klubben er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi.

§ 2. Klubbens formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering og gennem faglige og underholdende arrangementer at knytte medlemmerne sammen i et godt kammeratskab.

§ 3. Medlemmer Klubbens medlemmer kan være aktive eller passive. Optagelse kan ske efter skriftlig eller mundtlig henvendelse til bestyrelsen, der meddeler om optagelse som medlem kan finde sted. Nye medlemmer skal orientere sig om klubbens vedtægter på klubbens hjemmeside. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (SDF), minimum som ”Fuldt Medlem” er en forudsætning for aktivt medlemskab af Halsnæs Fotoklub. Ved indmeldelse i klubben, er bestyrelsen gerne behjælpelig med indmeldelse i SDF

§ 4. Kontingent  for såvel aktive som passive medlemmer og interessegrupper fastsættes af den ordinære generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Kontingentet forfalder kvartalsvis til betaling og skal være betalt inden 2. måned i hvert kvartal. Har et medlem pådraget sig 4 måneders kontingentrestance kan det slettes som medlem, når et skriftligt krav om betaling (pr. e-mail eller brev fra klubbens kasserer med kopi til den øvrige bestyrelse) ikke er efterkommet inden 8 dage. Genoptagelse som medlem kan først finde sted, når det skyldige beløb er indbetalt.

§ 5. Klubbens daglige ledelse Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Ledelsens, på Iovlig måde vedtagne beslutninger og i overensstemmelse dermed foretagne handlinger, forpligter klubben. Bestyrelsen består af 3-5 aktive medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således at der hvert år er 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 1 bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt. lndkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske med mindst 3 dages varsel. Et lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når flertallet af bestyrelsen er til stede. Afstemning afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Generalforsamling. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som klubbens love foreskriver den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 8 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige aktive medlemmer. Dagsorden bekendtgøres senest 3 dage før generalforsamlingen ved opslag eller avertering eller skriftlig meddelelse til samtlige aktive medlemmer. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Afstemningen skal være skriftlig såfremt mindst 1 medlem forlanger det. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Dagsorden skal omfatte beretning og regnskab for det forløbne år, kontingentfastsættelse når ændring ønskes foretaget, samt valg af bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Ethvert valg kan være genvalg. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert aktivt medlem, som ikke har 3 måneders kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle sager afgøres ved simpelt flertal med undtagelse af lovændringer. Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for bestyrelsen, som da senest 10 dage efter modtagelsen af sådant ønske indkalder med mindst 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§ 8. Vedtægtsændringer Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer kun beslutningsdygtig når mindst 1/3 af de stemmeberettigede er mødt. Er dette ikke tilfældet, skal der på sædvanlig måde indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden inden 1 måned. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig i alle tilfælde. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst 2/3 af de mødte stemmer.

§ 9. Bestyrelsen Bestyrelsen udarbejder regler for klubbens daglige drift, herunder benyttelse af klubbens eventuelle materiel og lokaler. Der skal oplyses om disse regler til ethvert nyt medlem. Ved overtrædelse af klubbens regler eller ved skader på klubbens materiel foranlediget ved grov uagtsomhed, kan bestyrelsen enten pålægge erstatningskrav til vedkommende og/eller give karantæne inden for et af bestyrelsen nærmere fastsat tidsrum. Hvis et medlem modarbejder klubbens interesser, skader klubbens omdømme eller udviser illoyal opførsel overfor klubben kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. Det ekskluderede medlem kan efterfølgende kræve at få eksklusionen prøvet på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. På denne generalforsamling afgøres eksklusionen ved simpelt flertal.

§ 10. Økonomi, regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningen medlemsregister. Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 11. Tegningsregler og hæftelse. Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for forpligtelser der påhviler foreningen.

§ 12. Ophævelse af klubben Beslutning om klubbens ophævelse kan kun ske efter samme regler, som gælder for lovændringer jrf. § 8. Vedtages klubbens ophævelse på en generalforsamling, eller umuliggøres klubbens fortsatte virke af andre årsager, vælger generalforsamlingen et udvalg bestående af 3 af klubbens medlemmer til at realisere klubbens evt. materiel og ejendom på bedst mulig måde. Det indkomne beløb anvendes først og fremmest til afvikling af evt. gæld. Et evt. tiloversblevet beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut og kontoen forvaltes midlertidigt af Selskabet for Dansk Fotografi, indtil en ny fotoklub er oprettet. Den nye klub skal kunne hæve den indsatte kapital med renter, når den har været medlem af Selskabet for Dansk Fotografi i 1 år. Det er absolut en betingelse for at kunne hæve beløbet at denne paragraf optages uændret i den nye fotoklubs love og til enhver tid skal være en del af disse. Såfremt beløbet ikke er hævet inden 20 år tilfalder det Selskabet for Dansk Fotografi.

Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen torsdag d. 17. januar 2019.

Peder Pedersen, formand – John Petersen, næstformand – Lone Hansen, kasserer Peer Hansen, billedsekretær og bestyrelsesmedlem og – Søren Andersen, bestyrelsesmedlem